Podmienky Facebook súťaže

Spotrebiteľská súťaž “Krásny úsmev so SPLATom“

realizovaná na internetovom obchode splatslovakia.sk

v termíne od 5.6. 2018 do 12.6. 2018
(ďalej len „súťaž“)

Oficiálne pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je internetový obchod splatslovakia.sk, ktorého prevádzkovateľom je
MedicGroup, s.r.o.
Nemocničná 3420/85
026 01 Dolný Kubín
(ďalej len „Usporiadateľ”)

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym
rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 5. 6. 2018 do 12. 6. 2018
Harmonogram súťaže:
5. jún 2018 ­ vyhlásenie súťaže
5. jún 2018 ­ 12. jún 2018 ­ priebeh súťažče
13. jún 2018 o 10:00 vyhlásenie výhercu

4. Ako možno vyhrať

Podmienkami súťaže sú:
1. Do komentára je potrebné napísať meno osoby (nevyzývame k označenie osoby) a napísať dôvod pre ktorý, sa s danou osobou chcete podeliť

5. Výhry

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry:
1. cena:
SPLAT Professional Maximum 100ml
SPLAT Special Chili 75ml
SPLAT Special Blackwood 75ml
SPLAT Special Extreme White 75ml
SPLAT Special Gold 75ml
SPLAT Iney Dream 75ml
Biomed Calcimax 75ml
SPLAT Ústná pena 2v1 Maximum
SPLAT Ústna voda Ultracomplex 275ml
SPLAT Professional Biocalcium vzorka 15ml
SPLAT Zubná kefka Whitening Hard
SPLAT Dentálna niť so striebornými iónmi Mäta
katalóg SPLAT

6. Rozhodnutie o výhercovi

O výhercoch súťaže rozhodne počet “Páči sa mi to” v súťažnej galérii na Facebookovej stránke Usporiadateľa www.facebook.com/mabets.sk. Výhercami súťaže budú autori troch fotografií, ktoré budú mať v čase ukončenia súťaže najviac “Páči sa mi to”. Do súťaže nebudú zaradené fotky, ktorých pôvod nebude originálny. Taktiež nebudú zaradené fotky, ktoré budú porušovať všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Jeden súťažiaci môže zaslať iba jednu fotografiu.

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Výhry budú odoslané na korešpondenčné adresy výhercov Slovenskou poštou.

11. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže “Krásny úsmev so SPLATom”, ktorá sa uskutoční od 5. 6. 2018 do 12. 6. 2018, dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v súťažnom e­maily pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže a poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži), pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov, a to na dobu určitú do 31.6.2019. Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na zasielanie noviniek e­mailom. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať na adrese info@zivysvet.sk. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona. Ak je súťažiaci neplnoletý, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v súťažnom e­maily na účely tejto súťaže podľa vyššie uvedeného dáva jeho zákonný zástupca.

12. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícii na webovej stránke Usporiadateľa www.splatslovakia.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Dolnom Kubíne, dňa 12. 6. 2018